8.55.002 5.10.2021
Krácení dovolené

Program umí nově kontrolovat i krátit dovolenou dle aktuální docházky. Má-li být dovolená v daném roce krácena, program přímo ve mzdě červeně zvýrazní pole pro nárok na dovolenou s informací, kolik by měla být. Krácení se pak provede jednoduše přes nové nastavení nároku daného zaměstnance v Personalistice.

Aktualizace ISPV

Aktualizovaná evidence Zdravotního volna (Sick days).

Aktualizace Mzdové kalkulačky
8.55.001 26.7.2021
Legislativní změny
Hromadné nastavení zaměstnaneckých proměnných

Do programu byla přidána funkce hromadného nastavení zaměstnaneckých proměnných. Proměnné lze hromadně přidat, smazat či změnit jejich výchozí hodnotu. Funkce může sloužit například k hromadnému přechodu na stravenkový paušál.

Platební příkazy pro Homebanking

Přidána kontrola vyplnění data splatnosti, jež některé banky vyžadují.

8.54.007 1.7.2021
V této verzi proběhly komplexnější optimalizace v programu:

Aktualizace programu

Aktualizační manažer programu nyní funguje více automatizovaně. Pro uživatele to znamená méně kliknutí v případě expresní instalace - program by již ve většině případů nemělo být potřeba při aktualizaci ručně zavírat.

Agenda personalistika

V editaci poměru bylo přeuspořádáno nastavení Doplnění docházky pro větší srozumitelnost.

Doplněna nápověda.

Agenda mzdy

Funkce Data z portálu ČSSZ byla přejmenována na eNeschopenky (data z ČSSZ).

Optimalizován export do účetnictví (mj. je uživatel nově informován o provedeném úspěšném exportu).

Agenda příkazy

Stálé platby byly přesunuty z menu Funkce do menu Platby.

Dále byly zvýrazněny nadpisy v platebních příkazech a upraveny názvy některých dalších tlačítek pro lepší srozumitelnost.

Optimalizace přenosu plateb z minulého měsíce.

Označování položek

V celém programu bylo sjednoceno označování položek pomocí klávesy mezerník.

Mnohé další drobné optimalizace
8.54.005 31.5.2021
Výstupy

Přidány dvě nové výstupní předlohy pro Náhrady nemoci, nem. dávky, v nichž jsou evidovány vyplacené příspěvky za karanténu ("Izolačka").

Neschopnosti

Přidáno zabezpečení zápisu při uzavřeném období.

Aktualizace výpočtu PV

Proběhla optimalizace výpočtu průměrného výdělku.

8.54.003 4.5.2021
Prodloužení "Izolačky"

Příspěvek za karanténu byl legislativním opatřením prodloužen až do června, což je promítnuto v nové verzi programu.

Příloha k žádosti o dávku

Druh důchodu se nově načítá z personalistiky (pouze u důchodů vyplácených v ČR, jež mohou být evidovány v personalistice). Zároveň bylo výrazně zjednodušeno ruční zadávání druhu důchodu v Příloze k žádosti o dávku

Evidence antigenního testování zaměstnanců

Přidáno automatické načítání čísla pojištěnce zdrav. poj. u cizinců.

Výstupy
Přepočtený počet zaměstnanců

Aktualizace výpočtu pro čerpané dny staré dovolené.

A další změny
8.54.002 23.4.2021
Export antigenního testování zaměstnanců

Evidenci samotestování je možno exportovat do XLSX (výchozí formát programu Microsoft Excel). Pro nejjednodušší export je vhodné mít nainstalován program Microsoft Excel, export však funguje bez problémů i bez něj. Vyexportovaná data v XLSX formátu lze pak snadno nahrát na web aplikace.samotesty-covid.cz.

Dále bylo provedeno několik vylepšení samotné evidence a přidávání záznamů testů.

8.54.001 19.4.2021
Evidence antigenního testování zaměstnanců

V Personalistice přibyla funkce Testování COVID, s jehož pomocí je možné evidovat zaměstnance testované antigenními testy. Evidence umožňuje hromadné přidávání, snadné kopírování záznamů i rychlou editaci. Implementace exportu žádostí o příspěvek pro nahrání na web aplikace.samotesty-covid.cz je plánována v brzké době.

Statistiky ISP a ISPV

Byly aktualizovány exporty pro statistiky ISP a ISPV.

Roční vyúčtování a exekuce

V editaci exekucí na kartě zaměstnance lze nově zvolit, jestli se vrácený přeplatek na ročním vyúčtování má plně započítávat do čisté mzdy pro výpočet exekucí.

Výstupy
8.53.004 31.3.2021
Přehled o výši pojistného

1. dubna byl zveřejněn přehled o výši pojistného, který je platný pro mzdy za březen 2021 a počítá s odpočtem příspěvku za karanténu či izolaci. Tento přehled je implementován v programu jak pro tisk, tak pro elektronické podání.

Příspěvek za karanténu - "Izolačka"
Nové podmínky pro Antivirus

Od mezd za březen se změnily podmínky pro uplatnění antiviru. Nově se smí žádat o podporu pouze za zaměstnance, jejichž poměr trvá alespoň 3 měsíce ke dni podání žádosti. Toto je nyní v přehledu zohledněno a program automaticky vyloučí zaměstnance, kteří podmínku nesplňují.

Další změny ve výstupech
Stravenky a stravenkový paušál

Automatický výpočet nároku: Dle aktuálních výkladů zákona byl zrušen nárok na "dva paušály" za jednu (delší) směnu. Nárok na dvě stravenky za jednu (delší) směnu zůstal nezměněn. Dále byla pro automatický výpočet nároku vyloučena docházková položka Práce přesčas.

8.53.003 24.3.2021
"Izolačka" dle nového výkladu zákona

Zaměstnancům, kterým byla nařízena karanténa před 1. březnem 2021, náleží dle nových výkladů zákona (informace MPSV) příspěvek ode dne 5. března, je-li k tomuto datu zaměstnanec stále v karanténě či izolaci. Nová verze programu počítá s tímto výkladem zákona a automaticky spočte zákonnou výši příspěvku.

Další menší změny
8.53.002 5.3.2021

Příspěvek za karanténu - "Izolačka"

Zaměstnancům v karanténě a v izolaci je v období března a dubna pro prvních 14 dní karantény přidán příspěvek 370 Kč na den (do max. výše 90% průměrného výdělku). Program příspěvek automaticky přidělí všem zaměstnancům, kterým je karanténa přidána (a mají zadán průměrný hodinový výdělek). V případě, že zaměstnanci příspěvek nenáleží (návrat z ciziny), je možno příspěvek ručně smazat při editaci karantény.

Příspěvek nepodléhá dani z příjmů ani exekucím a nezapočítává se ani do vym. základu pro soc. a zdrav. pojistné. Navíc si o tento příspěvek zaměstnavatel snižuje odvod sociálního pojistného, což program učiní automaticky - v případě, že vypočtený odvod pojistného klesne pod nulu, vznikne u ČSSZ přeplatek na pojistném, který by měla sociální správa následně vyrovnat.

Pro výpočet sociálního pojistného je pak evidována jednak celková suma příspěvků zaplacených zaměstnancům a jednak počet zaměstnanců, kterým byl příspěvek vystaven. Samotné podání Přehledu o výši pojistného však za měsíc březen (a násl.) ještě není možné, neboť prozatím není zveřejněna požadovaná struktura datové věty.