6.49.001 25.1.2023

Modul Mzdy

Doplněny formuláře a aktuální hodnoty číselníků pro rok 2023. Pokud máte zadané DPN za leden, bude potřeba je otevřít a změnit parametry výpočtu, aby se náhrada přepočítala podle nových sazeb.

Od 1.1.2023 lze v pracovním poměru zaměstnance evidovat, zda se jedná o osobu se sníženým důchodovým věkem (zdravotnický záchranář, člen jednotky hasičského záchranného sboru podniku). Zaměstnavatel bude za osoby se sníženým důchodovým věkem odvádět vyšší pojistné organizace. Pokud je při vytvoření nové mzdy přítomna mzdová položka 51 Vyměřovací základ soc. pojištění, program do této mzdy vloží mzdovou položku 335 Vyměř.základ soc.poj.běžného zaměstnance a mzdovou položku 336 Vyměř.základ soc.poj.osoby se sníž.důch.věkem. Tyto mzdové položky jsou důležité pro správný výpočet měsíční uzávěrky a správné zařazení zaměstnance na měsíční Přehled o výši pojistného pro ČSSZ. Pro mzdy za leden 2023 a následující měsíce je nutné použít Přehled o výši pojistného vzor I/2023. ČSSZ jej bude elektronicky přijímat od 1.2.2023.

Od 1.2.2023 lze v pracovním poměru zaměstnance evidovat, zda se má pro sociální pojistné uplatnit sleva. Okruh zaměstnanců, za které lze slevu uplatnit a další podmínky pro uplatnění slevy stanovuje zákon č. 216/2022 Sb. Protože sleva půjde poprvé uplatnit až ve mzdách za únor 2023, program výpočet slevy zatím neobsahuje.
Zaměstnavatelům je uložena povinnost, aby ČSSZ před uplatněním slevy oznámili záměr slevu uplatňovat. Toto je v programu řešeno hlášením Oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném za zaměstnance v části Výkazy a hlášení. ČSSZ jej bude elektronicky přijímat od 1.2.2023.

6.48.001 11.1.2023

Moduly Bankovní výpisy a Příkazy k úhradě

Importní a exportní profily mohou být "privátní" přístupné pouze pro konkrétního uživatele i "společné" pro všechny uživatele programu. O určení profilu se rozhoduje při jeho vytváření.

Modul Skladové karty

Funkce pro import do počátečních stavů byla rozšířena o možnost importu stavů karet z evidence inventur, pokud v databázi zdrojové firmy existují doklady po datu roční uzávěrky. Tyto doklady znemožňují převzít jako výchozí data konečné stavy ve skladovách kartách. Z inventury se použijí evidenční, nikoli inventurní stavy. Pokud dojde k úpravě dokladů ve starém roce, je nutno mimo obvyklé přepočty skladových cen (spolu s uložením ocenění do jednotlivých skladových dokladů) provést ještě aktualizaci příslušné inventury, aby přenášená data byla správná.

Modul INTRASTAT

Nové číselníky INTRASTATu. Je potřeba je aktualizovat ručně pomocí tlačítka Instalovat. Sazebník až nakonec.
Doporučujeme kontrolu změn ve skladových kartách pomocí Kontroly aktuálních hodnot z číselníku INTRASTAT v okně Kontroly skladových karet.

6.47.001 4.1.2023

Modul Daň z příjmů

Doplněny formuláře za rok 2022.

Modul DPH

Číselník Sazby DPH byl aktualizován - pro Slovensko doplněna sazba 5% platná od 01.01.2023.

Modul Maloobchod

Doplněn přepínač Tiskni i duplikát. Po vytisknutí paragonu vytiskne hned jeho kopii. (Jako po použití funkce Opakovaný tisk posledního paragonu).

6.46.002 28.12.2022

Modul Deník (Účetnictví)

Kontroly - nová kontrola Účtování na účty v nestandardních skupinách.

6.46.001 22.12.2022

Modul Faktury přijaté

Nový doplňkový modul Import faktur WFLOW - importuje faktury přijaté vytěžené systémem WFLOW.

Modul Kniha jízd

Doplněn formulář Přiznání k dani silniční za rok 2022. Předmětem daně jsou nyní jen nákladní vozidla a jejich přípojná vozidla. Funkce importu formuláře z předchozího roku automaticky vynechává osobní vozidla, zbývající je poté třeba individuálně posoudit. U nevyhovujících vozidel stačí smazat registrační značku a následně použít funkci Smazat řádky bez SPZ, která takovéto řádky odstraní a na jejich místo přesune vozidla z následujících řádků.

6.45.002 14.12.2022

Modul Mzdy

Možnosti přidávání docházky rozšířeny o nastavení vkládání přestávek.

Přidány ovládací prvky pro lepší kontrolu velikosti a pozice prvků okna pro přidávání docházky

6.45.001 9.12.2022

Modul Mzdy

Přidáno hlášení pro "Ohlášení plnění povinného podílu OZP na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele" včetně automatického výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců.

Mzdový číselník rozšířen o možnost vyhledávání podle čísla nebo názvu mzdové položky.

Modul EET

Návrh zákona, kterým se ruší povinnost evidence tržeb, nepočítá od 1. ledna 2023 s dalším provozováním systému EET na straně Finanční správy ani pro dobrovolně evidující podnikatele. Poněvadž je možné, že program nenaváže spojení se systémem EET, bylo v nastavení programu na záložce EET v sekci Nastavení doplněny přepínače, které způsobí odstavení funkce EET a zasílání nových zpráv do systému EET:

Pokud pro EET používáte jen jednu firmu, pak stačí vypnout tento přepínač. Pokud používáte vícero firem s EET, pak musíte tento přepínač vypnout v každé firmě.

6.44.003 5.12.2022

Modul Deník (Účetnictví)

Filtry v Seznamu dokladů rozšířeny o možnost filtrování podle pole IČO.

6.44.002 2.12.2022

Modul Maloobchod

V okně s položkami paragonu (gridu) se nadpisy sloupců vyplňují dle volitelných názvů polí skladových karet.

6.44.001 30.11.2022

Modul Mzdy

Modul Objednávky

Nová volba Objednávky přijaté/vydané - editace objednávky - Funkce - Změna režimu DPH. Umožňuje změnit režim i pokud doklad již obsahuje finanční řádky, ale objednávka nesmí být ani částečně vybavená.

Modul Pošta - Elektronické podání/ Fakturace (přenos do pošty)

Drobné úpravy a vylepšení výkonu

Modul Majetek

Možnost zvolit mimořádné odpisy byla nově zpřístupněna i pro majetek pořízený v letech 2022 a 2023.

Modul Fakturace / Výstupy

Faktury vydané
- tisk odstavce s žádostí o potvrzení přijetí opravného daňového dokladu byl přesunut do volitelných parametrů. Pomocí Ukázky předlohy 99 Volitelné parametry ho můžete zapnou nebo vypnout. Týká se předloh 01 a 02. Výchozí stav je Vypnuto.

Pohledávky
- k výstupní sestavě 02 Pohledávka byla přidána předloha 03 Pohledávka s QR platbou.

Modul Maloobchod

Do okna s položkami paragonu (gridu) byly přidány sloupce KOD2 a KOD3 ze skladove karty.